PSYKOSOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN VALMENTAJA (NonStop-koulutus)

Psykososiaalisen kuntoutuksen valmennus ja ohjaus on erikoisammattitaitoa, jossa työntekijä osaa yhdistää ja käyttää tehtävissään moniammatillista osaamista. Työntekijä tuntee työtä tukevien menetelmien tehokkaan käytön, palvelujärjestelmät sekä osaa hyödyntää terapeuttisia ja kuntouttavia työmenetelmiä. Alfa Partners Academyn – Psychosocial Coach®- koulutuslinjalla voit päivittää ammattitaitosi vastaamaan mm. tulevan Sote-uudistuksen mahdollisuuksiin.

Valmentajana voit työskennellä monissa erilaisissa ympäristöissä
• Kuntien/kaupunkien asumisen ja työllisyyden palveluissa
• Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa
• Säätiöissä
• Yksityisten yrittäjien palveluissa, joissa tavoitteena on itsenäinen asuminen ja työ
• Lastensuojelun palveluissa
• Vajaakuntoisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa
• Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutumisen, asumisen ja työllistymisen palveluissa ym.
• Hyvinvointialan itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana
• Green Care -yrittäjyydessä

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se sopii esim. sairaanhoitajille, lähihoitajille, työvalmentajille, asumisen ohjaajille, vastaanottokeskusten ohjaajille , esimiehille asumisen ja työllistymisen palveluita tarjoavissa organisaatioissa, neuropsykiatrisille valmentajille, eläinavusteisille valmentajille, lähihoitajille, sosiaalikasvattajille, sosionomeille sekä hyvinvointipalvelualojen yritystoimintaa suunnitteleville.

Opetuksen toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka pitää sisällään lähiopiskelua, verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä sekä omiin asiakasryhmiin tutustumista. Opiskelija tekee koulutuksen aikana oman ammatillisen kehittämistyön. Lähiopetuskertaan osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja, sillä koulutus toimii ns. nonstop periaatteella eli koulutukseen otetaan vastaan hakemuksia jatkuvasti.
Koulutuksen laajuus 30 op, lähiopetusta 16 kertaa.
Koulutuspäivään/-aiheeseen voi ilmoittautua myös erikseen, hinta tuolloin 120,00 euroa (sis.Alv ja kurssimateriaalin). Koulutus jakautuu moduuleihin. Voit suorittaa myös yhden moduulin/kerta. Koulutusyhteisöllä on oikeus muuttaa koulutuksen alkamispäivämääriä sekä koulutuspäivämääriä.
Koulutusyhteisö on yksityinen oppilaitos ja noudattaa kuluttajasuojalakia. Hakulomakkeen palauttaminen ei ole kumpaakaan osapuolta sitova, vaan valinnan jälkeen tehdään erillinen koulutussopimus.Moduuli I:
1. Kurssin aloitus (info, HOPS, oppimisvalmiudet)
2. Islam ja moninaiset tavat toimia ja ajatella
3. Maahanmuutto ja kotiuttaminen henkilökohtaisena prosessina
4. Sovittelutaidot ja konfliktien käsittely
5. Terveyspalveluiden merkitykset ja palveluohjaus

Moduuli II:
1. Kurssin aloitus (info, HOPS, oppimisvalmiudet)
2. Työvalmennuksen periaatteet
Koulutus- ja työllistymispolut
3. Asiakastyötaidot (ratkaisukeskeinen lähestymistapa)
4. Seksuaalisuuden, häpeän ja syyllisyyden kohtaaminen
5. Terveyspalveluiden merkitykset ja palveluihin ohjaaminen
6. Sosiaalityön haasteet

Moduuli III:

1. Kurssin aloitus (info, HOPS, oppimisvalmiudet)
2. Kaaos hallintaan mielessä ja puheessa, itsensä suojelutaidot
3. Psykoedukatiivinen perhetyö, Läheiset, verkostoituminen ja vertaistuki
4. Vuorovaikutussuhteet, ryhmädynamiikka
5. Traumatisoituneen ihmisen kohtaaminen ja –hoito

Moduuli IV:
1. Kurssin aloitus (info, HOPS, oppimisvalmiudet)
2. Tunne-elämän epävakaus ja tietotaidot
3. Työntekijän jaksaminen ja työnohjaus
4. Palveluohjaus kuntien ja kelan palveluissa
Palvelujärjestelmät , asumisen tuki ja palvelu
5. Mielenterveyttä tukevat toimet
– mielialahäiriöt
– sosiaaliset pelot
– paniikkihäiriöt
– riippuvuudet
6. Itsensä tunteminen ja kehittäminen
Valinnaiset kurssit:

Hyvinvointialan yrittäjyys 2 pv 156 euroa (sis.alv)
EA 1 tai kortin päivitys 2 pv 95 euroa + SPR:n korttimaksu 10 e (sis.alv)

Koulutuksen hinta:
1480,00 euroa sis. alv 24 %    tai     372,00 euroa /moduuli.
Koulutuksen voi maksaa moduuleittain tai osamaksulla.

Koulutuspaikkakunnat:
Tilauskoulutus

Koulutukseen hakeminen:
www.alfapartners.fi kohdasta ”hae koulutukseen”
tai PL 84 00421 Helsinki tai sähköpostilla info@alfapartners.fi

Kouluttajia:
Sari Kallioinen-Rautava
Psykoterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, sairaanhoitaja
Sari Pettersson
Psykoterapeutti, perheterapeutti ,MB Life Coach, Metal Training, Työ-ja uravalmentaja
Jari Salmela
Psykoterapeutti, taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, ensiavun ja terveystiedon opettaja
Liisa Strengell
Psykoterapeutti VET, Terveystieteiden opettaja TtM, Psykoterapeutti VET, Työnohjaaja(TRO), Lasten ja nuorten traumaterapeutti EMDR I-II
Virpi Vartiainen
Erikoislääkäri, Anets.el, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys
Hanna Paatero
Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti
Kari Heikkilä
Psykoterapeutti VET, ryhmäpsykoanalyytikko, opettaja
Vera Mustonen
Yrittäjä, kouluttaja
Lisäksi vierailevia kouluttajia (mm. asiantuntijuutta eri kulttuureista)

Esimerkkejä psykososiaalisen valmentajan toimenkuvasta:
Valmentaja/ohjaaja osallistuu työssään itse asiakkaan kokonaisvaltaiseen kuntouttamiseen ja työskentelee kuntouttavalla työotteella, yhdessä asiakkaan ja/tai perheen kanssa. Valmentaja osallistuu asiakkaan arkeen, suunnittelee, ohjaa ja toimii samalla työpinnalla yhdessä asiakkaan kanssa.
Valmentajan ammattitaitoa on vahvistettu monin tavoin asiakkaiden kohtaamiseen sekä palvelujärjestelmien hyödyntämiseen. Hän toimii asiakkaan/perheiden sekä yhteisön yhtenäisenä koordinaattorina ja on osana moniammatillista työryhmää.

Työskentely tapahtuu moninaisissa tehtävissä, joissa merkityksellistä on asiakkaan näkökulmasta matalan kynnyksen palvelut sekä ihmisläheinen, kuntouttava työ. Ohjaaja /valmentaja hahmottaa kokonaisuuksia monesta eri näkökulmasta kuntoutuksen eri osa-alueilla mm. perhetyö, vanhustyö, mielenterveys sekä vammaistyö, aikuissosiaalityö. Hän tietää ja tunnistaa työllistymisen sekä koulutuksen mahdollisuudet, palveluohjaukset, asiakasryhmien kliiniset erityispiirteet sekä toiminnalliset menetelmät. Ohjaaja/valmentaja osaa käyttää työssään terapeuttisia menetelmiä, osaa suunnitella sekä laatia toimintasuunnitelman ja tunnistaa realistiset tavoitteet työskentelylle. Tavoitteena työskentelylle on aina asiakkaan/perheen motivoituminen oman elämäänsä asiantuntijaksi, joka taas kohottaa asiakkaan itsearvostusta ja luottamusta. Työtapa on ratkaisukeskeistä sekä voimavarakeskeistä ohjausta ja valmennusta.

Ohjaaja /valmentaja asiakkaan (pitkäaikaistyötön, vajaakuntoinen tai maahanmuuttaja) tukena asumisen ja työllistymisen palveluissa:

• toimii suhteessa asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja työllistymisen edesauttajana, huomioi työvalmentajan mahdollisuudet sekä pyrkii mahdollistamaan omalla osaamisella työllistymistä ja kuntoutusta.
• huomioi asiakkaan itsenäisen asumisen tarpeet sekä sosiaalisen verkoston, ohjaa ja tukee asiakasta omaan kotiin liittyvien taitojen oppimisessa.
• huomioi valmennuksessa asiakkaan läheiset kuntoutumisen tukena ja koordinoi yhdessä asiakkaan ja verkoston kanssa, asiakkaalle palveluita sekä tukitoimia.
• Koordinoi sekä toteuttaa ryhmätoimintaa.
Perhepalveluissa:

• osallistuu yhdessä perheen arkeen sekä toimintoihin perheen sisällä, jotka tukevat perheen kuntoutumista omassa elinympäristössään.
• Käyttää työssään kuntouttavia menetelmiä ja toimii psykoedukatiivisen perhetyön hyväksi
• Osaa hyödyntää ja osallistuu omassa työssään kotiin liittyvien töiden lisäksi tietoaan laajasti sekä ohjata tarvittaessa palveluiden piiriin.
• Työskentelee kokonaisvaltaisesti perheen dynamiikan huomioiden sekä tunnistaa perheen sisäiset vuorovaikutustaidot
• voi yhdessä toisen valmentajan kanssa myös yllä pitää kuntouttavia ryhmiä, eri asiakasryhmille. Ryhmät ovat merkityksellisiä sosiaalisia verkostoja ja toimivat itsessään hyvin kuntouttavina.
• on omassa osaamisessa tietoa sekä taitoa kohdata myös perheitä, joissa on erityisasiakkaita kuten. mm. mielenterveysongelmia, neuropsykiatrista haastetta.
• työskentelee päihdetyön tukena perheissä, valmentaja on kiinnostunut asiakkaan arjesta sekä elämästä. Perheeseen tehtävä päihdetyö on moninaista ja siihen kuuluu vahvasti terapeuttiset keskustelut, arjen hallinnan tukemista, verkostossa toimimista sekä koko perheen tukemista ja kuulemista.
• Monikulttuurinen perhetyö omaa samat toimintatavat kuin suomalainen perhetyö, valmentaja kuitenkin kunnioittaa sekä huomioi perheen kulttuurilliset ominaisuudet sekä kunnioittaa asiakkaiden kulttuurilisia lähtökohtia ja kunnioittaa erilaisuutta.
Vanhustyössä

• tunnistaa ikääntymisestä sekä dementiasta johtuvia käyttäytymisen muutoksia, ja osaa omalla toiminnallaan edes auttaa asiakkaan, lähiomaisten sekä hoitohenkilökuntaa tunnistamaan ikääntyneen käytösoireita.
• Tunnistaa työssään tietoa dementiaan liittyvistä hankalista oireista
• Osaa ohjata ja käyttää työssään toiminnallisia menetelmiä.
• Tunnistaa ikääntyneen mielenterveysongelmaisen persoonallisuushäiriöitä