Koulutusyhteisön toiminta-ajatus

Koulutusyhteisömme tarjoaa avaimia erilaisten ovien ja väylien aukaisemiseen, ihmisenä kasvamiseen, itsensä kehittämiseen sekä ammatillisen tiedon ja taidon lisäämiseen.  Oppilaitoksessa opiskeleminen avaa usein myös ovia työelämään ja jatko-opintoihin.

Oppilaitoksemme viitekehys rakentuu integratiivisuuden ja ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteille, joissa keskeistä on asiakaslähtöisyys, suvaitsevaisuus ja  elävä vuorovaikutus.  Oppimisen perustana on sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys, dialogisuus sekä itseohjautuvuus.

Arvomme

Toimintamme arvot rakentuvat yksilöllisyyden kunnioittamiseen , elävään vuorovaikutukseen , eettisiin periaatteisiin,  laadukkaaseen ja arvioitavissa olevaan koulutukseen sekä myönteiseen elämänasenteeseen.

Yksilöllisyyden kunnioittaminen ja hyväksyntä

Pyrimme luomaan yhdessä toimintamalleja sekä vuorovaikutuskulttuuria, jotka tukevat erilaisuuden hyväksyntää , yksilöllistä ajattelua ja toimintaa sekä oppimista. Olemme ainulaatuisia ja arvokkaita sellaisenaan kuin olemme tässä hetkessä. Ansaitsemme saada tunnusta työstämme, saada oikeudenmukaista kohtelua sekä tulla kohdelluksi hyvin ja kunnioittavasti, vaikka emme olisikaan aina samaa mieltä asioista. Vastuun ottaminen oppimisesta ja elämästä innostaa opiskelijoita löytämään itsensä ja sivistykselliset tarpeensa.

Eettisyys

Yhteisenä pyrkimyksenä on jokaisen yksilön vapauden, arvon ja vastuun tunnustaminen. Koulutusyhteisönä kannamme vastuun omasta toiminnastamme sekä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta. Noudatamme myös psykoterapiaan laadittuja yleisiä eettisiä periaatteita.

Vuorovaikutus

Arvostamme elävää ja avointa vuorovaikutussuhdetta. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään ja tulla ymmärretyksi.   Tavoitteenamme on ihmisten aito kohtaaminen, välittäminen ja suvaitseminen. Arvostamme yhteisöllisyyttä yksilön kasvun tukena. Oppimisilmapiirin tulee olla kannustava ja myönteinen. Yhteinen tekemisen ja onnistumisen halu ohjaa myös opiskelijaa itseohjautuvuuteen oppimisprosessissa.

Laatu ja arviointi

Pyrimme ammattitaitoiseen, uusimpaan tietoon pohjautuvaan, moni- ammatilliseen ja arvioitavissa olevaan koulutustoimintaan. Koulutuslinjoilla on huomioitu yleissivistävä ja ammatillinen laatu.

Arvioinnissa käytämme apuna koulutuspalautteita sekä opiskelijan antamaa arviointia oppimisestaan. Kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen oppimis- ja kehittymissuunnitelman, joka niveltyy henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen. Opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta jokaisen oppimistapahtuman jälkeen suullisesti ja kirjallisesti. Käytössä on myös sähköinen palaute.

Koulutusyhteisöllä on koulutustoimikunta, jonka tarkoituksena on valvoa koulutussuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista. Se käsittelee myös eri koulutuslinjoilta tulleita palautteita ja tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa.

Koulutusyhteisöllä on myös eettinen toimikunta, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvaa. Molemmissa toimikunnissa on jäseniä hallinnosta, opettajakunnasta, oppilaista sekä työelämästä.

Koulutustoiminnan tavoitteet

Koulutusyhteisömme tarjoaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, elämänsuunnan muutokseen sekä itsetunnon kehittämiseen.

Oppilaitoksemme toimii vaihtoehtona ja tienraivaajana uusille ideoille ja mahdollisuuksille.

Koulutusyhteisömme pystyy vastaamaan nopeasti ja joustavasti yksilön,  yhteiskunnan  ja työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Rakennamme yhteistyöverkostoja muiden oppilaitosten sekä työ-, järjestö- ja elinkeinoelämän kanssa.